Reklamacije

Prava Kupca po osnovu nesaobraznosti robe

Ukoliko isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Roba po posebnoj narudžbini ne može da se menja. Robu po posebnoj narudžbini nije moguće vratiti.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe Prodavac otkloni opravkom ili zamenom.

Ukoliko otklanjanje nesaobraznosti nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

- Nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom Roku;

- Ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

- Opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;

- Otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca;

 

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

- Vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru

- Značaj saobraznosti u konkretnom slučaju

- Da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.

 

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.

U slučaju reklamacija koja se odnose na sitne i neznatne nedostatke saobraznosti robe koje se mogu otkloniti popravkom koja nije specifičnog tipa, ugovorne strane su saglasne da tu opravku može izvršiti lokalni stolar sa područja Kupca, a uz prethodno odobrenje Prodavca, gde bi troškove opravke snosio Prodavac.

Ukoliko se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Kupca.

Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti, u protivnom, biće dužan da Prodavcu nadoknadi svaku štetu koju mu je time prouzrokovao. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Kupca će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.

Momenat prelaska rizika sa Prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za preuzimanje robe u njegovo ime.

Ako nesaobraznost nastane u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, pretpostavlja se da je nesaobraznost postojala u trenutku prelaska rizika, osim ako je to u suprotnosti sa prirodom robe i prirodom određene nesaobraznosti.

Kompanija WOODLAND NAMEŠTAJ izradjuje kompletan nameštaj od punog drveta (osim u slučaju da je drugačije navedeno) koje je podložno postojanju čvorova, udubljenja, sitnih nepravilnosti kao i vidljive strukture. Svaki komad nameštaja farbamo ručno, ekološkim farbama na vodenoj bazi koje imaju mat završnicu i vidljivu strukturu drveta. Kako farbe na vodenoj bazi imaju manju pokrivenost od nitro farbi koje su toksične, moguće je postojanje sitnih nepravilnosti po drvetu vidljivih usled slabije pokrivenosti farbe. Kompletan nameštaj od punog drveta kompanija WOODLAND NAMEŠTAJ izradjuje ručno, te je moguća vidljivost sitnih nepravilnosti u obradi na drvetu. Reklamacije prijavljene na osnovu navedenih specifikacija proizvoda, kompanija WOODLAND NAMEŠTAJ neće prihvatiti.

Postupak reklamacije

Da bi se ostvarilo pravo na reklamaciju neophodno je, pri predaji robe Prodavcu na servis, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, original ili kopiju Ugovora o prodaji, račun-otpremnicu ili drugi dokaz kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca i garantni list (ukoliko se izdaje za predmetni proizvod). Uz to je potrebno navesti detaljan opis nedostatka ili oštećenja.

Roba koja se šalje na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti propisno zapakovana u kartonsku ambalažu. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Prodavca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na ili sa adrese Kupca.

Ukoliko je utvrđeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavac ne odgovara, Prodavac u slučaju povraćaja novca, nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene, već će mu umanjiti za procenat ili iznos koji odgovara procenjenom procentu ili iznosu umanjenja vrednosti robe usled oštećenja. Procenu će vršiti ovlašćena lica Prodavca (majstori).

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom.

Pravo na saobraznost kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca odnosno proizvođača.

 

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, na sledeće načine:

  • Pisanim putem, na adresu sedišta Prodavca
  • Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca: reklamacije@woodlandnamestaj.rs

uz dostavu računa/otpremnice ili drugog dokaza o kupovini, ugovora ili isprave o ugovoru, popunjenog reklamacionog lista i/ili garantnog lista (ukoliko je izdat).

Kako kompanija WOODLAND NAMEŠTAJ funkcioniše isključivo kao ONLINE PRODAJA,  izjava reklamacija na fizičku adresu i sedište kompanije navedeno u Predračunu, nije moguća. Kupac je u mogućnosti da dostavi reklamiranu robu na adresu naše proizvodnje, nakon dogovora sa Prodavcem i zajedničkog usaglašavanja termina dostave. Kupcu nije omogućeno da samostalno, bez prethodnog dogovora i najave, dolazi na adrese kompanije WOODLAND NAMEŠTAJ.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. Stoga će Kupac svoju saglasnost dati u najkraćem mogućem roku od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnih razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Kupcu će Prodavac dostaviti popravljeni proizvod na isti način na koji mu je prvobitno dostavljen reklamirani proizvod.

Ukoliko dostavljač ne pronađe Kupca na dostavnoj adresi, dostavna služba će kontaktirati Kupca i dogovoriti novi termin dostave.

Ukoliko nakon toga dostavljanje reklamirane robe bude i dalje onemogućeno krivicom Kupca, odnosno osobe koja je naznačena prilikom unošenja informacija o dostavi, roba će biti vraćena u sedište Prodavca. Nakon isteka perioda od 10 radnih dana Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za datu robu i roba može biti predata na recikliranje, odnosno Prodavac je može rashodovati.